Research Group: LONG Group @ HKUST CSE


Current Students


Ph.D. Students

Chaoyang Zhu
2023 Fall
Yanghao Wang
2024 Spring
Wei Chen
2024 Fall
Jiazhen Liu
2024 Fall
Chaolei Tan
2024 Fall
Ruonan Yu
2024 Fall (with Dit-Yan)
Trung Kien Pham
2024 Fall (with Qifeng)


Visiting Students

Junshan Huang
2024 Fall (Undergraduate)
University of Science and Technology of China
Hongxu Chen
2024 Fall (Undergraduate)
University of Science and Technology of China

Alumni


M.Phil. Students

Jiajun Zha
(2024, Hong Kong University of Science and Technology)


Visiting PhD Students

Zhen Wang
(2024, Zhejiang University)
Bofeng Wu
(2024, Hangzhou Dianzi University)
Lin Li
(2024, Zhejiang University)


Visiting UG Students

Boyu Mi
(2024, Zhejiang University)