Publications

(Selected works are shown. Full publication list is in Google Scholar)

arXiv

 1. arXiv
  Zhen Wang, Jun Xiao, Tao Chen, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 2. arXiv
  Lin Li, Guikun Chen, Jun Xiao, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 3. arXiv
  Haiwen Diao, Bo Wan, Ying Zhang, Xu Jia, Huchuan Lu, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv , Codes
 4. arXiv
  Chaoyang Zhu, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 5. arXiv
  Chenchi Zhang, Jun Xiao, Lei Chen, Jian Shao, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 6. arXiv
  Zhen Wang, Jun Xiao, Lei Chen, Fei Gao, Jian Shao, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 7. arXiv
  Lin Li, Long Chen, Hanrong Shi, Hanwang Zhang, Yi Yang, Wei Liu, and Jun Xiao
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv , extension of CVPR’22 work
 8. arXiv
  Guangxing Han, Long Chen, Jiawei Ma, Shiyuan Huang, Rama Chellappa, and Shih-Fu Chang
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 9. arXiv
  Meng Wei, Long Chen, Wei Ji, Xiaoyu Yue, and Roger Zimmermann
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 10. arXiv
  Xingchen Li, Long Chen, Guikun Chen, Yinfu Feng, Yi Yang, and Jun Xiao
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv

2024

 1. TPAMI
  Wenxiao Wang, Wei Chen, Qibo Qiu, Long Chen, Boxi Wu, Binbin Lin, Xiaofei He, and Wei Liu
  IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2024 , extension of ICLR’22 work

2023

 1. EMNLP Findings
  Hongzhan Lin, Ziyang Luo, Jing Ma, and Long Chen
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) , 2023 , Codes
 2. EMNLP Findings
  Zhecan Wang, Long Chen, Haoxuan You, Keyang Xu, Noel C Codella, Kai-Wei Chang, and Shih-Fu Chang
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) , 2023
 3. EMNLP Findings
  Haoxuan You, Rui Sun, Zhecan Wang, Long Chen, Gengyu Wang, Hammad A. Ayyubi, Kai-Wei Chang, and Shih-Fu Chang
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) , 2023 , Codes
 4. NeurIPS
  Lin Li, Jun Xiao, Guikun Chen, Jian Shao, Yueting Zhuang, and Long Chen
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2023 , Codes
 5. NeurIPS
  Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Xingchen Li, Fei Wu, Jun Xiao, and Long Chen
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2023
 6. ICCV
  Lin Li, Guikun Chen, Jun Xiao, Yi Yang, Chunping Wang, and Long Chen
  International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2023 , Codes
 7. ACL Findings
  Mingyang Zhou, Yi R. Fung, Long Chen, Christopher Thomas, Heng Ji, and Shih-Fu Chang
  Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) , 2023 , Codes
 8. IJCAI
  Zenan Shi, Haipeng Chen, Long Chen, and Dong Zhang
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) , 2023
 9. CVPR
  Meng Cao, Fangyun Wei, Can Xu, Xiubo Geng, Long Chen, Can Zhang, Yuexian Zou, Tao Shen, and Daxin Jiang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023
 10. ICLR
  Siqi Chen, Jun Xiao, and Long Chen
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023 , Codes
 11. ICLR
  Kaifeng Gao, Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, and Qianru Sun
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023 , Codes
 12. ICLR
  Yuncong Yang, Jiawei Ma, Shiyuan Huang, Long Chen, Xudong Lin, Guangxing Han, and Shih-Fu Chang
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023 , Codes
 13. ICLR
  Fengda Zhang, Kun Kuang, Long Chen, Yuxuan Liu, Chao Wu, and Jun Xiao
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023
 14. TPAMI
  Long Chen, Yuhang Zheng, Yulei Niu, Hanwang Zhang, and Jun Xiao
  IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2023 , extension of CVPR’20 work
 15. TCSVT
  Lin Li, Jun Xiao, Hanrong Shi, Wenxiao Wang, Jian Shao, An-An Liu, Yi Yang, and Long Chen
  IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technolog (TCSVT) , 2023
 16. TOMM
  Chenchi Zhang, Wenbo Ma, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Jian Shao, Yueting Zhuang, and Long Chen
  ACM Trans. on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM) , 2023 , extension of AAAI’21 work

2022

 1. EMNLP
  Long Chen, Yulei Niu, Brian Chen, Xudong Lin, Guangxing Han, Christopher Thomas, Hammad Ayyubi, Heng Ji, and Shih-Fu Chang
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2022 , Codes
 2. EMNLP
  Shaoning Xiao, Long Chen, Kaifeng Gao, Zhao Wang, Yi Yang, and Jun Xiao
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2022
 3. NeurIPS
  Yulei Niu, Long Chen, Chang Zhou, and Hanwang Zhang
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2022
 4. ECCV
  Zhen Wang, Long Chen, Wenbo Ma, Guangxing Han, Yulei Niu, Jian Shao, and Jun Xiao
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022 , Codes
 5. ECCV
  Long Chen, Yuhang Zheng, and Jun Xiao
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022 , Codes
 6. ACM MM
  Yangjun Mao, Long Chen, Zhihong Jiang, Dong Zhang, Zhimeng Zhang, Jian Shao, and Jun Xiao
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2022 , Codes
 7. ACM MM
  Xingchen Li, Long Chen, Wenbo Ma, Yi Yang, and Jun Xiao
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2022 , Codes , Oral presentation
 8. ACM MM
  Meng Cao, Jiang Ji, Long Chen, and Yuexian Zou
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2022 , Codes
 9. ICML
  Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Changjie Fan, Fei Wu, and Jun Xiao
  International Conference on Machine Learning (ICML) , 2022
 10. CVPR
  Guangxing Han, Jiawei Ma, Shiyuan Huang, Long Chen, and Shih-Fu Chang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022 , Codes , Oral presentation
 11. CVPR
  Lin Li, Long Chen, Yifeng Huang, Zhimeng Zhang, Songyang Zhang, and Jun Xiao
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022 , Codes , Oral presentation
 12. CVPR
  Kaifeng Gao, Long Chen, Yulei Niu, Jian Shao, and Jun Xiao
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022 , Codes
 13. ICLR
  Wenxiao Wang, Lu Yao, Long Chen, Binbin Lin, Deng Cai, Xiaofei He, and Wei Liu
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2022 , Codes
 14. AAAI
  Meng Wei, Long Chen, Wei Ji, Xiaoyu Yue, and Tat-Seng Chua
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2022 , Codes
 15. TIP
  Meng Cao, Can Zhang, Long Chen, Mike Zheng Shou, and Yuexian Zou
  IEEE Trans. on Image Processing (TIP) , 2022
 16. TOMM
  Xiaohan Lan, Yitian Yuan, Xin Wang, Long Chen, Zhi Wang, Lin Ma, and Wenwu Zhu
  ACM Trans. on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM) , 2022 , extension of ACM MM’21 workshop work

2021

 1. EMNLP
  Meng Cao, Long Chen, Mike Zheng Shou, Can Zhang, and Yuexian Zou
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2021 , Codes , Oral presentation
 2. EMNLP
  Shaoning Xiao, Long Chen, Jian Shao, Yueting Zhuang, and Jun Xiao
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2021 , Codes
 3. MM Challenge
  Kaifeng Gao, Long Chen, Yifeng Huang, and Jun Xiao
  ACM Conference on Multimedia Grand Challenge (MM Challenge) , 2021 , Codes , 1st place solution
 4. MM Workshop
  Yitian Yuan, Xiaohan Lan, Xin Wang, Long Chen, Zhi Wang, and Wenwu Zhu
  ACM Conference on Multimedia Workshop (MM Workshop) , 2021 , Best paper award
 5. ACM MM
  Jiahui Li, Kun Kuang, Lin Li, Long Chen, Songyang Zhang, Jian Shao, and Jun Xiao
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2021 , Oral presentation
 6. KDD
  Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Fei Wu, and Jun Xiao
  ACM Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) , 2021
 7. ICML
  Wenxiao Wang, Minghao Chen, Shuai Zhao, Long Chen, Jinming Hu, Haifeng Liu, Deng Cai, Xiaofei He, and Wei Liu
  International Conference on Machine Learning (ICML) , 2021
 8. CVPR
  Long Chen, Zhihong Jiang, Jun Xiao, and Wei Liu
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021 , Codes
 9. AAAI
  Shaoning Xiao, Long Chen, Songyang Zhang, Wei Ji, Jian Shao, Lu Ye, and Jun Xiao
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2021
 10. AAAI
  Long Chen, Wenbo Ma, Jun Xiao, Hanwang Zhang, and Shih-Fu Chang
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2021 , Codes

Earlier

 1. SIGIR
  Xingchen Li, Xiang Wang, Xiangnan He, Long Chen, Jun Xiao, and Tat-Seng Chua
  SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR) , 2020 , Codes
 2. CVPR
  Long Chen, Xin Yan, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Shiliang Pu, and Yueting Zhuang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020 , Codes
 3. AAAI
  Long Chen, Chujie Lu, Siliang Tang, Jun Xiao, Dong Zhang, Chilie Tan, and Xiaolin Li
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2020 , Oral presentation
 1. ACM MM
  Lei Meng, Long Chen, Xun Yang, Dacheng Tao, Hanwang Zhang, Chunyan Miao, and Tat-Seng Chua
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2019
 2. EMNLP
  Chujie Lu, Long Chen, Chilie Tan, Xiaolin Li, and Jun Xiao
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2019 , Oral presentation
 3. ICCV
  Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Xiangnan He, Shiliang Pu, and Shih-Fu Chang
  International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2019 , Oral presentation
 1. CVPR
  Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Wei Liu, and Shih-Fu Chang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2018 , Codes
 1. SIGIR Short
  Yunan Ye, Zhou Zhao, Yimeng Li, Long Chen, Jun Xiao, and Yueting Zhuang
  SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR Short) , 2017
  Most Cited Paper within 5 Years in SIGIR, Google Scholar 2022
 2. CVPR
  Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Liqiang Nie, Jian Shao, Wei Liu, and Tat-Seng Chua
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2017 , Codes , Google citations over 1000+ times
  Top-100 Most Cited Paper within 5 Years in CVPR, Google Scholar 2021&2022