Publications

(Selected works are shown. Full publication list is in Google Scholar)

arXiv

 1. arXiv
  Wei Chen, Lin Li, Yongqi Yang, Bin Wen, Fan Yang, tingting Gao, Yu Wu, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv , Codes
 2. arXiv
  Youcan Xu, Zhen Wang, Jun Xiao, Wei Liu, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 3. arXiv
  Weiquan Wang, Jun Xiao, Chunping Wang, Wei Liu, Zhao Wang, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 4. arXiv
  Baixuan Xu, Weiqi Wang, Haochen Shi, Wenxuan Ding, Huihao Jing, Tianqing Fang, Jiaxin Bai, Long Chen, and Yangqiu Song
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 5. arXiv
  Jiaming Lei, Lin Li, Chunping Wang, Jun Xiao, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 6. arXiv
  Dong Zhang, Pingcheng Dong, Xinting Hu, Long Chen, and Kwang-Ting Cheng
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 7. arXiv
  Lin Li, Guikun Chen, Jun Xiao, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 8. arXiv
  Chenchi Zhang, Jun Xiao, Lei Chen, Jian Shao, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 9. arXiv
  Guangxing Han, Long Chen, Jiawei Ma, Shiyuan Huang, Rama Chellappa, and Shih-Fu Chang
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 10. arXiv
  Yangjun Mao, Jun Xiao, Dong Zhang, Meng Cao, Jian Shao, Yueting Zhuang, and Long Chen
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv
 11. arXiv
  Xingchen Li, Long Chen, Guikun Chen, Yinfu Feng, Yi Yang, and Jun Xiao
  arXiv preprint (arXiv) , arXiv

2024

 1. ECCV
  Yuxuan Wang, Xuanyu Yi, Zike Wu, Na Zhao, Long Chen, and Hanwang Zhang
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2024 , Website
 2. ECCV
  Zhen Wang, Xinyun Jiang, Jun Xiao, Tao Chen, and Long Chen
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2024
 3. ECCV
  Haiwen Diao, Bo Wan, Xu Jia, Yunzhi Zhuge, Ying Zhang, Huchuan Lu, and Long Chen
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2024
 4. ECCV
  Wei Chen, Long Chen, and Yu Wu
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2024
 5. ACL Findings
  Meng Cao, Haoran Tang, Jinfa Huang, Peng Jin, Can Zhang, Ruyang Liu, Long Chen, Xiaodan Liang, Li Yuan, and Ge Li
  Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) , 2024
 6. IJCAI
  Libing Yang, Yang Li, and Long Chen
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) , 2024 , Website
 7. CVPR
  Haiwen Diao, Bo Wan, Ying Zhang, Xu Jia, Huchuan Lu, and Long Chen
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2024 , Codes
 8. CVPR
  Fengda Zhang, Qianpei He, Kun Kuang, Jiashuo Liu, Long Chen, Chao Wu, Jun Xiao, and Hanwang Zhang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2024
 9. ICLR
  Yulei Niu, Wenliang Guo, Long Chen, Xudong Lin, and Shih-Fu Chang
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2024 , Codes
 10. AAAI
  Hammad A. Ayyubi, Christopher Thomas, Lovish Chum, Rahul Lokesh, Long Chen, Yulei Niu, Xudong Lin, Xuande Feng, Jaywon Koo, Sounak Ray, and Shih-Fu Chang
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2024
 11. TPAMI
  Chaoyang Zhu, and Long Chen
  IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2024 , Codes
 12. TPAMI
  Lin Li, Jun Xiao, Hanrong Shi, Hanwang Zhang, Yi Yang, Wei Liu, and Long Chen
  IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2024 , Codes , extension of CVPR’22 work
 13. TPAMI
  Wenxiao Wang, Wei Chen, Qibo Qiu, Long Chen, Boxi Wu, Binbin Lin, Xiaofei He, and Wei Liu
  IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2024 , Codes , extension of ICLR’22 work
 14. IJCV
  Zhen Wang, Jun Xiao, Lei Chen, Fei Gao, Jian Shao, and Long Chen
  International Journal of Computer Vision (IJCV) , 2024
 15. IJCV
  Hanrong Shi, Lin Li, Jun Xiao, Yueting Zhuang, and Long Chen
  International Journal of Computer Vision (IJCV) , 2024
 16. TIP
  Meng Wei, Long Chen, Wei Ji, Xiaoyu Yue, and Roger Zimmermann
  IEEE Trans. on Image Processing (TIP) , 2024

2023

 1. EMNLP Findings
  Hongzhan Lin, Ziyang Luo, Jing Ma, and Long Chen
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) , 2023 , Codes
 2. EMNLP Findings
  Zhecan Wang, Long Chen, Haoxuan You, Keyang Xu, Noel C Codella, Kai-Wei Chang, and Shih-Fu Chang
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) , 2023
 3. EMNLP Findings
  Haoxuan You, Rui Sun, Zhecan Wang, Long Chen, Gengyu Wang, Hammad A. Ayyubi, Kai-Wei Chang, and Shih-Fu Chang
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP Findings) , 2023 , Codes
 4. NeurIPS
  Lin Li, Jun Xiao, Guikun Chen, Jian Shao, Yueting Zhuang, and Long Chen
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2023 , Codes
 5. NeurIPS
  Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Xingchen Li, Fei Wu, Jun Xiao, and Long Chen
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2023
 6. ICCV
  Lin Li, Guikun Chen, Jun Xiao, Yi Yang, Chunping Wang, and Long Chen
  International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2023 , Codes
 7. ACL Findings
  Mingyang Zhou, Yi R. Fung, Long Chen, Christopher Thomas, Heng Ji, and Shih-Fu Chang
  Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Findings) , 2023 , Codes
 8. IJCAI
  Zenan Shi, Haipeng Chen, Long Chen, and Dong Zhang
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) , 2023
 9. CVPR
  Meng Cao, Fangyun Wei, Can Xu, Xiubo Geng, Long Chen, Can Zhang, Yuexian Zou, Tao Shen, and Daxin Jiang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023
 10. ICLR
  Siqi Chen, Jun Xiao, and Long Chen
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023 , Codes
 11. ICLR
  Kaifeng Gao, Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, and Qianru Sun
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023 , Codes
 12. ICLR
  Yuncong Yang, Jiawei Ma, Shiyuan Huang, Long Chen, Xudong Lin, Guangxing Han, and Shih-Fu Chang
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023 , Codes
 13. ICLR
  Fengda Zhang, Kun Kuang, Long Chen, Yuxuan Liu, Chao Wu, and Jun Xiao
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023
 14. TPAMI
  Long Chen, Yuhang Zheng, Yulei Niu, Hanwang Zhang, and Jun Xiao
  IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2023 , extension of CVPR’20 work
 15. TCSVT
  Lin Li, Jun Xiao, Hanrong Shi, Wenxiao Wang, Jian Shao, An-An Liu, Yi Yang, and Long Chen
  IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technolog (TCSVT) , 2023
 16. TOMM
  Chenchi Zhang, Wenbo Ma, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Jian Shao, Yueting Zhuang, and Long Chen
  ACM Trans. on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM) , 2023 , extension of AAAI’21 work

2022

 1. EMNLP
  Long Chen, Yulei Niu, Brian Chen, Xudong Lin, Guangxing Han, Christopher Thomas, Hammad Ayyubi, Heng Ji, and Shih-Fu Chang
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2022 , Codes
 2. EMNLP
  Shaoning Xiao, Long Chen, Kaifeng Gao, Zhao Wang, Yi Yang, and Jun Xiao
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2022
 3. NeurIPS
  Yulei Niu, Long Chen, Chang Zhou, and Hanwang Zhang
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2022
 4. ECCV
  Zhen Wang, Long Chen, Wenbo Ma, Guangxing Han, Yulei Niu, Jian Shao, and Jun Xiao
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022 , Codes
 5. ECCV
  Long Chen, Yuhang Zheng, and Jun Xiao
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022 , Codes
 6. ACM MM
  Yangjun Mao, Long Chen, Zhihong Jiang, Dong Zhang, Zhimeng Zhang, Jian Shao, and Jun Xiao
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2022 , Codes
 7. ACM MM
  Xingchen Li, Long Chen, Wenbo Ma, Yi Yang, and Jun Xiao
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2022 , Codes , Oral presentation
 8. ACM MM
  Meng Cao, Jiang Ji, Long Chen, and Yuexian Zou
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2022 , Codes
 9. ICML
  Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Changjie Fan, Fei Wu, and Jun Xiao
  International Conference on Machine Learning (ICML) , 2022
 10. CVPR
  Guangxing Han, Jiawei Ma, Shiyuan Huang, Long Chen, and Shih-Fu Chang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022 , Codes , Oral presentation
 11. CVPR
  Lin Li, Long Chen, Yifeng Huang, Zhimeng Zhang, Songyang Zhang, and Jun Xiao
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022 , Codes , Oral presentation
 12. CVPR
  Kaifeng Gao, Long Chen, Yulei Niu, Jian Shao, and Jun Xiao
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022 , Codes
 13. ICLR
  Wenxiao Wang, Lu Yao, Long Chen, Binbin Lin, Deng Cai, Xiaofei He, and Wei Liu
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2022 , Codes
 14. AAAI
  Meng Wei, Long Chen, Wei Ji, Xiaoyu Yue, and Tat-Seng Chua
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2022 , Codes
 15. TIP
  Meng Cao, Can Zhang, Long Chen, Mike Zheng Shou, and Yuexian Zou
  IEEE Trans. on Image Processing (TIP) , 2022
 16. TOMM
  Xiaohan Lan, Yitian Yuan, Xin Wang, Long Chen, Zhi Wang, Lin Ma, and Wenwu Zhu
  ACM Trans. on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM) , 2022 , extension of ACM MM’21 workshop work

2021

 1. EMNLP
  Meng Cao, Long Chen, Mike Zheng Shou, Can Zhang, and Yuexian Zou
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2021 , Codes , Oral presentation
 2. EMNLP
  Shaoning Xiao, Long Chen, Jian Shao, Yueting Zhuang, and Jun Xiao
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2021 , Codes
 3. MM Challenge
  Kaifeng Gao, Long Chen, Yifeng Huang, and Jun Xiao
  ACM Conference on Multimedia Grand Challenge (MM Challenge) , 2021 , Codes , 1st place solution
 4. MM Workshop
  Yitian Yuan, Xiaohan Lan, Xin Wang, Long Chen, Zhi Wang, and Wenwu Zhu
  ACM Conference on Multimedia Workshop (MM Workshop) , 2021 , Best paper award
 5. ACM MM
  Jiahui Li, Kun Kuang, Lin Li, Long Chen, Songyang Zhang, Jian Shao, and Jun Xiao
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2021 , Oral presentation
 6. KDD
  Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Fei Wu, and Jun Xiao
  ACM Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) , 2021
 7. ICML
  Wenxiao Wang, Minghao Chen, Shuai Zhao, Long Chen, Jinming Hu, Haifeng Liu, Deng Cai, Xiaofei He, and Wei Liu
  International Conference on Machine Learning (ICML) , 2021
 8. CVPR
  Long Chen, Zhihong Jiang, Jun Xiao, and Wei Liu
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021 , Codes
 9. AAAI
  Shaoning Xiao, Long Chen, Songyang Zhang, Wei Ji, Jian Shao, Lu Ye, and Jun Xiao
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2021
 10. AAAI
  Long Chen, Wenbo Ma, Jun Xiao, Hanwang Zhang, and Shih-Fu Chang
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2021 , Codes

Earlier

 1. SIGIR
  Xingchen Li, Xiang Wang, Xiangnan He, Long Chen, Jun Xiao, and Tat-Seng Chua
  SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR) , 2020 , Codes
 2. CVPR
  Long Chen, Xin Yan, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Shiliang Pu, and Yueting Zhuang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020 , Codes
 3. AAAI
  Long Chen, Chujie Lu, Siliang Tang, Jun Xiao, Dong Zhang, Chilie Tan, and Xiaolin Li
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2020 , Oral presentation
 1. ACM MM
  Lei Meng, Long Chen, Xun Yang, Dacheng Tao, Hanwang Zhang, Chunyan Miao, and Tat-Seng Chua
  ACM Conference on Multimedia (ACM MM) , 2019
 2. EMNLP
  Chujie Lu, Long Chen, Chilie Tan, Xiaolin Li, and Jun Xiao
  Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) , 2019 , Oral presentation
 3. ICCV
  Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Xiangnan He, Shiliang Pu, and Shih-Fu Chang
  International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2019 , Oral presentation
 1. CVPR
  Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Wei Liu, and Shih-Fu Chang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2018 , Codes
 1. SIGIR Short
  Yunan Ye, Zhou Zhao, Yimeng Li, Long Chen, Jun Xiao, and Yueting Zhuang
  SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR Short) , 2017
  Most Cited Paper within 5 Years in SIGIR, Google Scholar 2022
 2. CVPR
  Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Liqiang Nie, Jian Shao, Wei Liu, and Tat-Seng Chua
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2017 , Codes , Google citations over 2000+ times
  Top-100 Most Cited Paper within 5 Years in CVPR, Google Scholar 2021&2022